Mellanchefens svåra roll

Från en vision till lönsamhet

Visioner och övergripande mål för verksamheten sätts av ägare och ledning. Men hur får du ut budskapen i verksamheten och hur får ni tillbaks kunskap från de som faktiskt gör? En av de viktigaste delarna i en organisation är att förstå och arbeta med internkommunikation och rätt planer. Det är en del i mellanchefens svåra roll.

Mellanchefens roll

Som ledare med ansvar för en avdelning eller team, på vilket sätt arbetar du med att kommunicera ut målen och visionerna? Hur omvandlar du strategiska planer till operativa planer för dina medarbetare och grupper?

Mellanchefens roll har ofta varit otacksam, vilket forskningen visar, har lett till ökad stress och ohälsa. Eftersom det i många organisationer är en kommunikation från toppen och ned där mellanchefen ofta blir förbisedd. Ledningen styrs också ofta av trender istället för att se var utvecklingsbehoven är störst.

Som ledare mellan ledning och operativa resurser sitter du på en mycket viktig uppgift. Du ska:

 1. Omvandla de strategiska planerna och mål till operativa planer och mål för din avdelning eller team
 2. Fånga feeback från dina medarbetare och förmedla ditt resursbehov till ledningen för att kunna möta satta mål och planer.

Samtidigt ska du vara en tydlig och närvarande ledare som följer upp dina medarbetares arbete och mående.

Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet på den sista raden skapas. ”

Petter Stordalen

Våra tips för att nå visioner och mål

 • Tydlig kommunikationsstrategi mellan varje led i organisationen. En ledning ska arbeta metodiskt och behöver kunskap från den operativa verksamheten för att kunna justera mål och planer.
 • En mellanchef behöver tydliga rutiner för hur strategiska planer ska omvandlas till operativa planer. En tydlig individuell plan för varje medarbetare med mål behövs tillsammans med kontinuerlig uppföljning. Det skapar engagemang och delaktighet hos medarbetarna. De blir sedda, har en tydlig plan och känner att de har möjligheter att påverka sin vardag.
 • Arbeta med beteendestyrt ledarskap. Ge ledarna kunskaper i hur man arbetar med vuxenutveckling där man arbetar med att se beteenden och hur man arbetar med förändring av görandet. En ledare ska inte arbeta med attityder eller personligheter. Om vi vill utveckla en verksamhet landar det alltid i beteende – det vi gör är det som skapar resultat. En enkel sanning – men en utmaning när vi behöver ändra våra vanor.
 • Arbeta med internkommunikationen, den är lika viktigt som din externa kommunikation. När dina medarbetare uttrycker samma budskap som marknadsföringen får kunden en helhet. Det stärker image och varumärke.

Som ledare är det viktigt att få kunskaper i hur man bemöter sina medarbetare i olika situationer. Hur hanterar man de svåra samtalen? Hur motiverar du en medarbetare? Vad är bra internkommunikation? Ser du tecken på stress eller sämre återhämtning?
Nå ditt företags visioner och mål genom era medarbetare – satsa på era ledare.

/Markus Sulkupuro
VD – PQM Systems

Tre tips för ditt ledarskap på distans

Ledarskap på distans

Känner ni som ledare er oroliga eller osäkra på hur ni ska leda era medarbetare i en mer distanserad arbetsmiljö? Eller känner ni att ni har bra kontroll och relation med era medarbetare även när ni inte ses och umgås fysiskt? Vad är det som gör att vissa ledare får problem vid distansledarskap medan andra inte känner sig bekymrade eller stressade? Här är våra tre tips för ditt ledarskap på distans.

Hur är du som ledare?

Vi tror att ledarstilen har en stor betydelse. En ledare som har arbetat på ett coachande sätt och med en tydlighet i sitt förtroende och krav har större chans att lyckas, även på distans. En ledare som kontrollstyr och arbetar auktoritärt med hela handen på arbetsplatsen får oftare problem i sitt ledarskap, speciellt på distans. Känslan är att man inte har kontroll och det finns en större risk att medarbetarna ej motiveras och följs upp på ett bra sätt vid distansarbete.

Att arbeta på distans innebär frihet under ansvar. Det finns fördelar med distansarbete som att du sparar restid och får mer tid till privatlivet. Risken är att gränsen mellan jobb och privatliv lätt suddas ut. Då blir den egna förmågan att sätta gränser viktigare, till exempel att inte kolla e-post som rör jobbet på kvällar och helger. En hälsosam arbetssituation vid arbete hemifrån kräver ett bra samarbete mellan ledare och medarbetare.

Tre tips för er som ledare på distans

 • Förstå medarbetarens situation. Ni behöver prata om arbetslivsbalansen, vilket som är bästa sättet för medarbetaren att vara produktiv osv.. Vid behov, anpassa arbetet till den mån det är möjligt för att skapa en arbetsmiljö och plan som fungerar.
 • Följ upp tätare och få medarbetaren att känna sig sedd och hörd. Du som ledare behöver vara närvarande, även på distans. Korta uppföljningssamtal och gärna periodiska tester där ni mäter nuläget och hur medarbetaren upplever sin situation hemma. Ge varje medarbetare tid och möjligheter att självreflektera och skapa en medvetenhet över sin situation. Vi på PQM använder vårt Work-Life Balance Index och har det som underlag för en hållbar uppföljning.
 • Arbeta med tydliga mål och förväntningar men med individens ansvar och frihet att lösa uppgifter och nå mål. Ett coachande ledarskap innebär att du inte ska ha svar på alla frågor. Visa dina medarbetare att du litar på de och att de behöver arbeta mer med sitt eget självledarskap. När man sitter hemma så är man ensam, även om man möts digitalt. Det kräver att medarbetare kan styra sitt arbete och förstå värdet av sin insats.

Motiverade ledare nyckel till en god arbetsmiljö

Motiverade ledare nyckel till en god arbetsmiljö

Coworkers having fun and chatting at workplace office

Jobbar du idag som ledare? Känns ditt jobb meningsfullt? Förstår du hur ditt arbete bidrar till organisationens utveckling och resultat? Förstår du hur du bidrar till dina medarbetares motivation och hur viktig du är för deras välbefinnande? Viktiga frågor att reflektera över. Motiverade ledare skapar tillväxt.

Jobbhälsoindex

Svenskt Kvalitetsindex släppte i november sitt jobbhälsoindex – en undersökning som mäter anställdas syn på arbetet i en mängd olika avseenden inom hela den svenska arbetsmarknaden. I rapporten visar det sig att ledarna är utsatta, speciellt i den offentliga sektorn.

När man läser rapporten och ser trenderna så blir man oroad. Vad kan vi göra för att trygga ledaren och förbättra arbetsmiljön. En ledare ska inte behöva känna psykiskt obehag av att gå till jobbet.

Några punkter från undersökningens sammanfattning som sticker ut.

Psykiskt obehag hos chefer

 • Cheferna känner allt oftare psykiskt obehag av att gå till jobbet. Det är dessutom en markant försämring i år jämfört med tidigare år och det gäller såväl manliga som kvinnliga chefer. Vi ser inte samma mönster alls bland medarbetare i stort.
 • Anställda chefer i offentlig sektor anser i mindre utsträckning att deras arbete är meningsfullt jämfört med sina medarbetare i offentlig sektor.
 • Det är betydligt vanligare att de yngre cheferna upplever att deras åsikter inte respekteras jämfört med hur de äldre cheferna upplever sig bli respekterade.

PQM – verktyg som motiverar ledare och medarbetare

Ge oss 15 minuter av din tid så berättar vi mer hur det fungerar.

Motivation är komplext

Som ledare förväntas du kunna motivera ditt team och din personal. Du ska ge de bästa möjliga förutsättningar för att prestera och må bra. Men vem eller vad motiverar dig? När känns ditt arbete meningsfullt?

En ökad motivation och ett ökat engagemang bland ledare är något som organisationer måste arbeta mer med. Tänk vilka ekonomiska vinster det finns, både i rena hälsobesparingar men framförallt i en ökad produktivitet. Faktorer som bör motivera ledningen finns där, men rapporten visar att det görs för lite ute bland företag och offentliga organisationer.

Passar det för alla att vara ledare? För mig är svaret nej, likadant som att alla inte passar som IT-programmerare. En ledare behöver drivas av och ha viljan att leda och utveckla andra människor. Det är en grund som behövs för att en ledare ska lyckas. För att kunna prestera i rollen krävs förutsättningar. Organisationens kultur är en stor och viktig del och rätt rutiner och verktyg är ett stort steg på vägen för att lyckas.

Några punkter om det goda ledarskapet från Bengt Rudqvist – grundare av Visdomsdialog AB. Läs gärna hans gästblogg här.

Den gode ledaren

 1. Den gode ledaren upplever och vet vad som händer i gruppen här och nu. Genom att förbli närvarande och medveten, så kan ledaren göra mindre, men ändå uppnå mera.
 2. Den gode ledaren vet att hålla egot i schack, och blir därmed mer effektiv.
 3. Den gode ledaren tvingar inte saker att hända, utan tillåter processer att utvecklas av sig själv och på sitt eget sätt.

Är du produktiv när du jobbar hemma?

Produktivitet vid hemarbete

A man trying to work from home while his child wants to play

Sliter du eller dina medarbetare med din produktivitet hemma? Det finns många studier som säger att man faktiskt är mer produktiv vid hemarbete. Men det finns utmaningar. Det ständiga hoppandet mellan arbetsuppgifter och distraktioner i hemmet är kanske den största utmaningen med distansarbete. Är du produktiv när du jobbar hemma?

Rör på dig när du jobbar hemma

När du arbetar hemma finns en risk att du rör på dig mindre. Det är ett bra tips till er som ledare, be medarbetaren ta en promenad eller göra något annat vid pauserna. Vid hemarbete saknas de naturliga pauserna som fika och lunch med kolleger, vilket man behöver tänka på.

I en artikel i forskning och framsteg berättar forskaren Linda Widar om ämnet.
– En studie har visat att man tar färre pauser när man arbetar på distans. Därför kan det vara bra att ställa ett larm efter 45 minuter, som är den rekommenderade gränsen för stillasittande. Sedan ska man upp och röra på sig.

Pomodorometoden – planera dina pauser

Hur kan man få en bra rutin att fungera hemma? Det finns en hel del enkla verktyg att använda sig av. Här är ett mycket enkelt tips.

Pomodorometoden. Tekniken uppfanns tidigt 90-tal av utvecklaren, entreprenören och författaren Francesco Cirillo. Han döpte tekniken efter en tomatformad timer som han själv använde för att mäta sitt arbete som universitetsstudent. Pomodoro betyder tomat på italienska, därav namnet.

Metodiken är enkel: När man står inför en stor uppgift eller en rad olika uppgifter som kräver mycket av din hjärna ska man bryta ner dessa i små tidsatta sprintar/intervaller á 25 min och sen skilja dessa åt med hjälp av korta pauser á 5 min. Detta tränar då (enligt Cirillo) din hjärna att fokusera i små korta perioder och gör dig mer effektiv. Det sägs även kunna förbättra din koncentrationsförmåga över tid.

Räcker det med ett telefonsamtal?

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån. Det säger arbetsmiljölagen. I samma lag står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs därför ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare.

Det är mycket att tänka på här, allt från att ha en ergonomi som funkar till att medarbetaren behöver ha en arbetsmiljö som inte har för mycket störande element. Allas situation ser olika ut, och det måste du som ledare anpassa dig till och leda efter.

Ta ett videomöte med oss så berättar vi mer om hur PQM:s verktyg motiverar medarbetare

PQM bidrar med kunskap om digitalt ledarskap

Digitalt ledarskap med PQM

Profile side view portrait of his he nice handsome cheerful man ceo boss chief, shark expert specialist attending web meeting discussing strategy at modern loft concrete industrial work place station

PQM Systems AB är en av tjänsteföretagen som kommer att bidra med sin kunskap och sin kompetens på arbetsplatsenifokus.se. Ämnen som digitalt ledarskap, medarbetarsamtalens värde och arbetslivsbalans kommer diskuteras.

”Vi valde att gå med i arbetsplatsenifokus.se för vi tycker att plattformen är en fantastisk möjlighet för kunder att få kunskap och inspiration när framtidens arbetsplatser utvecklas. Vi vill gärna dela med oss av våra kunskaper kring ledarskap, motivation och kultur”, Markus Sulkupuro – medgrundare av PQM Systems.

PQM Systems är ett företag som utvecklat digitala verktyg och processer för att förenkla medarbetarsamtal och trygga ledares och medarbetares hållbarhet och motivation. 

PQM är en förkortning för Personal Quality Management, i grunden en kvalitetsprocess som grundar sig i TQM (Total Quality Management) vilket är grunden i Lean och till exempel Toyotas sätt att bygga bilar. Allt handlar om en process som leder till kontinuerlig förbättring.

Läs hela pressreleasen här

Vad är digitalt ledarskap för oss?

Ett digitalt ledarskap handlar egentligen mycket om att du behöver ha en ledarstil som klarar förutsättningarna där du som ledare ej har medarbetarna nära dig. Omställningen till fler medarbetare på distans har för många gått fort och varit en stor omställning. Ett ledarskap som bygger på auktoritet förlorar sin kraft. För oss är det ett coachande ledarskap som bygger på tillit, förtroende och kunskap alltid vägen framåt, i det digitala distansledarskapet är det en stor framgångsfaktor.

Det digitala är möjligheterna som finns, de verktyg man kan använda sig av:

 • Kommunicera med medarbetarna. Ett ledarskap på distans kräver en tät dialog. Vi har alla vant oss mer och mer vid att ha videomöten osv. Se till att ha tydliga krav och förväntningar för kommunikationen och följ det som ni kommit överens om. Använd de plattformar som finns, Teams till exempel blir bara bättre och bättre. Både för att prata, men även för att strukturera upp arbetsuppgifter, projekt mm.
 • Tydlighet i förväntningar och mål. Vad ska göras och när. I PQM sätter du upp medarbetarnas utvecklingsmål och du som ledare har översikt och kan enkelt följa utvecklingen.
 • Mätningar av arbetsmiljö och individernas mående. Vi löser det genom våra tester, Work-Life Balance Index och enkäten för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Boka ett videomöte med oss.

Vill du veta mer om vårt verktyg eller våra ledarskapsutbilningar – boka in ett videomöte med oss.

Ett modernt medarbetarsamtal

Positive young woman having videochat with friends while sitting at cafe, using headset and laptop, copy space

Ett modernt medarbetarsamtal utgår från att förstå medarbetarens mående. Tar du som ledare hand om medarbetaren så tar den hand om kunderna. (Richard Branson)

En medarbetare som mår bra är ofta:

 • Mer motiverad
 • Produktivare
 • Lojalare
 • Gladare

Effekten av medarbetarsamtal

Vad är syftet med ett medarbetarsamtal? Det är en fråga som ibland ställs. Om man har tät dialog mellan ledare och medarbetare i det dagliga, behövs verkligen ett formellare samtal då?

Svaret är JA! Det finns även en nyckel till effektiva och givande medarbetarsamtal. Ju mer vardaglig kontakt och kommunikation som finns mellan ledare och medarbetare, desto bättre effekt av medarbetarsamtal.

Forskning visar att och resultaten visar att ju mer cheferna pratade med sina medarbetare om deras arbete i vardagen, desto mer troligt var det att medarbetarsamtalet fick en positiv effekt på prestation och arbetstillfredsställelse.

Fletchers forskning motsäger citatet om att god vardagskommunikation gör medarbetarsamtalen överflödiga. Författaren beskriver att betydelsen av medarbetarsamtal är att man avsätter tid för en systematisk genomgång av det som är viktigt för arbete, utveckling och trivsel för medarbetaren. Fletcher menar att det som diskuteras till vardags beror på tillfälligheter och bestäms av arbetsuppgifterna. Det är svårt att få en helhetsbild utan de mer formella och systematiska samtalen, författaren beskriver det som en unik anledning till kontakt och samarbete. (källa)

Viktiga frågor i ett medarbetarsamtal

Hur ofta har du i ett samtal eller undersökning tänkt på frågor som:

 • Arbetet stör mig under semester och ledigheter
 • Jag tänker på jobbuppgifter under fritiden
 • Jag använder arbetstid till personliga frågor och uppgifter

Vi förbereder medarbetaren med effektiva digitala tester och övningar. Du som ledare får en mall för samtalet och tillsammans finner ni bra utvecklingsmål. Målen läggs in i den digitala plattformen, det ger en bättre planering, genomförande och uppföljning.

Hållbara mål

PQM är en process som ger insikt och underlättar genomförande av förändringar och utvecklingsplaner med både individens hållbarhet och organisationens mål i fokus.

Vår process arbetar med:

 1. Din nuvarande situation
 2. Ditt mål
 3. Vägen att nå målet

Du behöver skapa en tydlig bild över det du tycker är viktigt att vårda i ditt liv samt vilka mål du vill uppnå. Det kommer hjälpa dig att identifiera vilken väg du ska gå. Om du inte vet var du står, eller vad du vill uppnå, blir det svårt att sätta rätt mål och planera vägen dit.

TQM – filosofin vi byggt vår plattform på – säger att det viktigaste är att visualisera målet, definiera nuvarande position och sedan identifiera bästa vägen för att nå målet.

Chef på distans – förändrat ledarskap

Hispanic teen girl school college student distance learning waving hand studying with online teacher on laptop screen. Elearning zoom video call, videoconference class with tutor. Over shoulder view.

Idag har många arbetsplatser förändrats, vi sitter mer hemifrån på grund av rådande omständigheter. Det är något som många tror kommer fortsätta i framtiden och vi behöver tänka igenom och kanske förändra arbetssätt och ledarskap för att bibehålla en god arbetsmiljö och hälsa. Hur är det att vara chef på distans?

Chef på distans

Hur är det att vara chef just nu? Vår omvärld har aldrig sett ut så här förut. Hur styr man upp en effektiv process när halva personalen är hemma, hur fungerar gruppen när man möts på varsin skärm och hur identifierar man om någon mår dåligt?

En regelbunden dialog som kan ta upp signaler på ohälsosam arbetsbelastning är till exempel ett krav från arbetsmiljöverket. Räcker det med ett telefonsamtal?

Det ska finnas tydlighet i förväntningar:

 • Vilka arbetsuppgifter ska utföras
 • Vilket resultat förväntas uppnås
 • Vilka arbetsuppgifter ska prioriteras när det blir ont om tid
 • Vem ska man vända sig till för att få hjälp
 • Finns det särskilda sätt att utföra arbetet på och i så fall hur

Spännande framtid med möjligheter och även med en del risker som kan lösas med bra verktyg och kunskap.

Digital uppföljning – Chef på distans

PQM Systems ger dig verktygen för att optimera utvecklingsmöjligheter och hitta arbetslivsbalans för dina medarbetare. Mående och strategiska mål, hand i hand även på distans.

Vår filosofi är att varje individ har möjligheten att själv förstå och ansvara för sin utveckling. Vår process är självcoachande, där tester och övningar ger varje individ en bättre självinsikt och det leder till bättre och ärligare dialoger mellan ledare och medarbetare, vilket även fungerar på distans.

” I PQM Systems utbud har jag hittat det perfekta verktyget och processen för att nå resultat för både individer och organisationer. Med den digitala utvecklingsplattformen, kompletterande utbildningar och möjligheten till coachning, genomförs arbetet på ett enkelt och strukturerat sätt. Ett stort stöd och avlastning för ledningen, som genererar ökad motivation och produktivitet, som i sin tur leder till större vinst. ”

– Ingrid Malm – IM Wellness Sweden AB, Partner till PQM Systems

Kontinuitet och genomförande

Det är viktigt är att skapa en kontinuerlig process som faktiskt utförs. Att skapa förväntningar som inte infrias är farligt för motivationen och företagskulturen. Vi anser att ledaren, med rätt verktyg, kan sätta utvecklingsmål som anpassas medarbetarens situation och samtidigt styr mot organisationens överordnade mål. Men, det är medarbetaren som själv ansvarar för sitt mål och att det genomförs.

Vår process ger motiverade människor möjligheter att kommunicera det och utvecklas. Det ger även omotiverade människor insikt, medvetenhet och kanske anledningen till varför de inte är motiverade. Allt detta ger konkreta förändingsaktiviteter, för alla, med målet att indivden och organisationen utvecklas.

Läs me om våra digitala plattform

/Markus Sulkupuro

Ledarskap – fantastiska möjligheter, men många svåra val

Ett gott ledarskap

Two people smiling by a table.

(En gästblogg om ledarskap från vår samarbetspartner Visdomsdialog AB)

Vad är ett bra ledarskap? Hur ska man som ledare bete sig och försöka tänka för att få ut det bästa ur sitt team eller organisation? Det här är frågor som alltid är aktuella och många har försökt att besvara.

Mitt namn är Bengt Rudqvist och jag har arbetat med ledare som organisationskonsult under största delen av mitt yrkesliv. Min utbildning är civilekonom med masterexamen, kompletterad med studier av och arbete med humanistisk psykologi och existentiell filosofi i ca 35 år.

Jag har sett att frågor, reflektioner och beslut är de viktigaste processerna för allt ledarskap, anpassat till varje speciell situation. Nedan har jag samlat ihop några få påståenden som kan vara givande att fundera på beroende på hur de passar ihop med ens egen personlighet.

Funderingar kring ledarskap

 • Den gode ledaren tvingar inte saker att hända, utan tillåter processer att utvecklas av sig själv och på sitt eget sätt.
 • Den gode ledaren vet att ständiga interventioner bara blockerar gruppens självutvecklande processer.
 • Den gode ledaren upplever och vet vad som händer i gruppen här och nu. Genom att förbli närvarande och medveten, så kan ledaren göra mindre, men ändå uppnå mera.
 • Den gode ledaren uppmärksammar respektfullt allas synpunkter. På så sätt blir gruppen mera öppen för nya möjligheter och lär sig mer
 • Den ledare som är centrerad och grundad, kan arbeta med människor och grupper utan att skada eller att ta skada.
 •  Att vara centrerad innebär att återfå balansen efter obalans. Att vara grundad innebär att veta vad man står för.
 • Den gode ledaren vet att hålla egot i schack, och blir därmed mer effektiv.
 • Den gode ledaren har integritet. Rikedom, kärlek eller berömmelse – vunnen eller förlorad – rubbar inte ledaren från sitt eget centrum.

Utveckla ditt ledarskap med Visdomsdialog

Metoden bygger på en dialogteknik, där man är sin egen aktiva samtalspartner, som gör sig själv alltmer självmedveten. Dialogen utgår från grundtanken att man själv i sitt inre har kunskapen om hela sin situation, men att man kan behöva hjälp av en arbetsmetod för att kunna gå vidare.

Visdomsdialog för ledningsgrupper och medarbetare

Företagens ledningar ställs under 2020 inför stora utmaningar som kräver god kommunikation, bra samarbeten och konstruktiv feedback med sina medarbetare och kunder.

FÖRDJUPA FÖRETAGETS MÅL OCH VISIONER – FLERA STEG TILL

PQM Systems använder metoden Visdomsdialog för att hjälpa våra kunder att bli mycket bättre på det de gör, att ta deras verksamhet och medarbetare till nya höjder genom en personlig Visdomsdialog® . Företagets ledning kan till exempel i en Visdomsdialog® beskriva historiska utveckling av visioner, mål och affärsidéer till idag.

Kontakta PQM Systems för mer information om verktyget och bokning.

Vänligen
Bengt Rudqvist
Visdomsdialog AB
info@visdomsdialog.se

Foto av ThisIsEngineering från Pexels

Uppnå potentialen genom dina medarbetare

Högre effektivitet och bättre resultat utan tjat – hållbara mål och visioner

Three women in a discussion.

Hur ska företag och människor nå sina rätta och hållbara mål och visioner? För att kunna utveckla medarbetare och företaget på ett hållbart sätt så behöver man förstå grunderna i hur en organisation fungerar. En grundläggande egenskap hos en organisation är att få tillgång till så många och mycket resurser som möjligt till lägsta möjliga kostnad.

Organisationen kommer aldrig att tänka på att en anställd har för mycket att göra, det är något som människorna i organisationen måste ta ansvar för. Det är ledarens uppgift! Vad är effekten? Vi menar att ett företag som aktivt och systematiskt arbetar med uppföljning och utveckling skapar en miljö som:

 • Bygger en stark organisationskultur
 • Stärker sammanhållningen
 • Ger förutsägbara arbetsförhållanden
 • Ökar arbetstillfredsställelsen
 • Ökar produktiviteten
 • Förbättrar affärsresultatet
 • Skapar en attraktiv arbetsplats

Harmonisk medarbetare – högre effektivitet och bättre resultat

För att lyckas som företag i dagens konkurrens tror vi att det krävs ett tankesätt och arbetssätt där tätare uppföljning och dialog kan skapa lönsamhet för företaget och en ökad motivation och lojalitet hos medarbetaren. Som företag vill du attrahera rätt personal och få dem att växa och stanna i bolaget.

Med rätt verktyg kan du som ledare förstå, motivera och utveckla dina medarbetare och samtidigt styra din verksamhet mot de strategiska mål du ska nå. Det är inte en enkel sak, men det går. Mycket handlar om tydlighet, allt kan inte anpassas efter individens behov, men genom en gemensam syn och plattform stärker ni er relation. Genom att sätta tydliga och hållbara mål och systematiskt uppmuntra (styra) önskvärda beteenden förbättras:

 • Utveckling hos medarbetarna
 • den psykosociala hälsan på arbetsplatsen
 • hållbarheten hos personalen och det genererar en attraktiv arbetsplats
 •  effektiviteten och produktiviteten ökar
 • Förbättrat resultat
 • att rätt person arbetar på rätt plats

Hur arbetar ni med att få era strategiska planer operativa?

I en organisation är ofta mellanledarna en stor nyckel till att omvandla ledningens strategier till planer och aktiviteter för medarbetarna. Här krävs en bra struktur och styrning. PQM Systems skapar en process som ska hjälpa ledare att ta hänsyn till både individens önskningar och samtidigt styra så organisationens mål nås.

Utveckling för småföretag med PQM

Hållbart småföretagande med PQM

A chef holding a white tea cup while resting his arm on a kitchen supply.

Som egenföretagare eller småföretagare brinner du oftast väldigt mycket för ditt företag. Det finns dock risker, och du kan säkert ibland känna dig ensam. Du har inte råd att gå in i väggen, men vem följer upp att du har en bra balans och hur kan du bibehålla eller öka motivationen? Hur kan du driva din utveckling som småföretagare?

Vi hjälper er att få bra insikt över situationen för dig samtidigt som vi hjälper er att sätta och GENOMFÖRA rätt utvecklingsplaner. Allt för att öka er lönsamhet.

Med PQM Systems får du som företagare en digital plattform och process för självledarskap och hållbart målarbete.

 • Du kan kontinuerligt testa ditt Work-life Balance index för att får insikt i din balans och energinivå.
 • Du sätter rätt och hållbara utvecklingsmål för dig och företaget i system med aktiviteter, milstolpar och även konsekvenser/värden.
 • Du får tillgång till våra verktyg för fokus, motivation, tidstjuvar etc.

Du blir din egen HR och organisationsutvecklare med PQM

Vad ingår?

 • Digital plattform med tester, övningar och verktyg för mål.
 • Process för medarbetaruppföljning om du har anställda.
 • Digitalt utbildningsmaterial i vårt Learning center.
 • Ditt företag blir en del av en databas med andra företag som är upp till 10 anställda. Jämför dina testresultat med andra småföretagare.

Pris: 199kr/mån per användare

Coacher

PQM Systems erbjuder även er företagare tillgång till våra utbildade och PQM certifierade coacher. Våra coacher och utbildningar kan hjälpa dig växa som ledare och entreprenör. Vi coachar och utbildar bland annat i:

 • Mental träning
 • Försäljning
 • Kvalitetsutveckling
 • Organisationsutveckling

  Startpaket: 4 timmar coach – 4999:-
attraktiv arbetsgivare