Innovativt ledarskap – bemästra omställningar

För företag och organisationer är det viktigt att förstå att de är i kontinuerlig ändring. Med rätt kunskap och processer så handlar förändringar mest om ständiga förbättringar, vilket är nödvändigt för att klara konkurrensen på marknaden. Det ställer krav på ledarskapet och hur man arbetar med uppföljning och utveckling av individer. Ett innovativt ledarskap innebär att fånga upp behov kontinuerligt och omsätta dessa till nya processer och kunskaper.

Individuellt och organisatoriskt lärande

Vad är lärande för dig? Är det att du skaffar dig ny kunskap? För oss är lärande processen från att man skaffar sig nya kunskaper eller färdigheter till att man faktiskt har ändrat ett beteende och applicerat det nya i praktiken. Ett exempel vi ofta pratar om är att du gärna kan mäta din personals nöjdhet eller måenden men att kunskapen endast får effekt när du faktiskt gör en beteendeförändring i praktiken.

I boken ”Hur organisationer fungerar” av Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik förklaras sambandet mellan individuellt och organisatoriskt lärande.

För att din organisation ska kunna lära och utvecklas så behöver de erfarenheter och kunskaper som finns på individnivå spridas till andra i organisationen. Det är sen organisationen som utvecklar lösningar och åtgärder som ska verkställas. Sedan går det nya in i individens process och värderas på nytt.

PQM ledarskapsverktyg

Kontinuerlig individuell uppföljning

Innovativt ledarskap kräver således en process för kontinuerlig uppföljning av varje individ i organisationen. Med rätt kunskap och processer så skapar det förbättringar i lönsamhet, motivation och företagets utveckling.

Allt lärande har samma grund. Det startar med att en individ ser något, hör något eller upplever något som hen börjar fundera över. I organisationer är det viktigt att fokusera på det som formar en individs beteende. Beteenden som får en behaglig efterföljande konsekvens blir repeterade. Därför kan det vara svårt att ändra ett beteende hos en individ som upplevt att det helt enkelt funkar – även om resultatet över tid försämrats.

Med en kontinuerlig uppföljning kommer du som ledare fånga upp kunskap och samtidigt ge feedback på ett sätt som förenklar förändringsprocesserna utifrån organisationens strategi. Organisationen bestämmer nya sätt att göra som individerna ska applicera – det innebär ofta en förändring av beteende som måste följas upp för att få effekt.

/Markus Sulkupuro