Mellanchefens svåra roll

Från en vision till lönsamhet

Visioner och övergripande mål för verksamheten sätts av ägare och ledning. Men hur får du ut budskapen i verksamheten och hur får ni tillbaks kunskap från de som faktiskt gör? En av de viktigaste delarna i en organisation är att förstå och arbeta med internkommunikation och rätt planer. Det är en del i mellanchefens svåra roll.

Mellanchefens roll

Som ledare med ansvar för en avdelning eller team, på vilket sätt arbetar du med att kommunicera ut målen och visionerna? Hur omvandlar du strategiska planer till operativa planer för dina medarbetare och grupper?

Mellanchefens roll har ofta varit otacksam, vilket forskningen visar, har lett till ökad stress och ohälsa. Eftersom det i många organisationer är en kommunikation från toppen och ned där mellanchefen ofta blir förbisedd. Ledningen styrs också ofta av trender istället för att se var utvecklingsbehoven är störst.

Som ledare mellan ledning och operativa resurser sitter du på en mycket viktig uppgift. Du ska:

  1. Omvandla de strategiska planerna och mål till operativa planer och mål för din avdelning eller team
  2. Fånga feeback från dina medarbetare och förmedla ditt resursbehov till ledningen för att kunna möta satta mål och planer.

Samtidigt ska du vara en tydlig och närvarande ledare som följer upp dina medarbetares arbete och mående.

"Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet på den sista raden skapas. "

Petter Stordalen

Våra tips för att nå visioner och mål

  • Tydlig kommunikationsstrategi mellan varje led i organisationen. En ledning ska arbeta metodiskt och behöver kunskap från den operativa verksamheten för att kunna justera mål och planer.
  • En mellanchef behöver tydliga rutiner för hur strategiska planer ska omvandlas till operativa planer. En tydlig individuell plan för varje medarbetare med mål behövs tillsammans med kontinuerlig uppföljning. Det skapar engagemang och delaktighet hos medarbetarna. De blir sedda, har en tydlig plan och känner att de har möjligheter att påverka sin vardag.
  • Arbeta med beteendestyrt ledarskap. Ge ledarna kunskaper i hur man arbetar med vuxenutveckling där man arbetar med att se beteenden och hur man arbetar med förändring av görandet. En ledare ska inte arbeta med attityder eller personligheter. Om vi vill utveckla en verksamhet landar det alltid i beteende – det vi gör är det som skapar resultat. En enkel sanning – men en utmaning när vi behöver ändra våra vanor.
  • Arbeta med internkommunikationen, den är lika viktigt som din externa kommunikation. När dina medarbetare uttrycker samma budskap som marknadsföringen får kunden en helhet. Det stärker image och varumärke.

Som ledare är det viktigt att få kunskaper i hur man bemöter sina medarbetare i olika situationer. Hur hanterar man de svåra samtalen? Hur motiverar du en medarbetare? Vad är bra internkommunikation? Ser du tecken på stress eller sämre återhämtning?
Nå ditt företags visioner och mål genom era medarbetare – satsa på era ledare.

/Markus Sulkupuro
VD – PQM Systems