Tre tips för ditt ledarskap på distans

Ledarskap på distans

Känner ni som ledare er oroliga eller osäkra på hur ni ska leda era medarbetare i en mer distanserad arbetsmiljö? Eller känner ni att ni har bra kontroll och relation med era medarbetare även när ni inte ses och umgås fysiskt? Vad är det som gör att vissa ledare får problem vid distansledarskap medan andra inte känner sig bekymrade eller stressade? Här är våra tre tips för ditt ledarskap på distans.

Hur är du som ledare?

Vi tror att ledarstilen har en stor betydelse. En ledare som har arbetat på ett coachande sätt och med en tydlighet i sitt förtroende och krav har större chans att lyckas, även på distans. En ledare som kontrollstyr och arbetar auktoritärt med hela handen på arbetsplatsen får oftare problem i sitt ledarskap, speciellt på distans. Känslan är att man inte har kontroll och det finns en större risk att medarbetarna ej motiveras och följs upp på ett bra sätt vid distansarbete.

Att arbeta på distans innebär frihet under ansvar. Det finns fördelar med distansarbete som att du sparar restid och får mer tid till privatlivet. Risken är att gränsen mellan jobb och privatliv lätt suddas ut. Då blir den egna förmågan att sätta gränser viktigare, till exempel att inte kolla e-post som rör jobbet på kvällar och helger. En hälsosam arbetssituation vid arbete hemifrån kräver ett bra samarbete mellan ledare och medarbetare.

Tre tips för er som ledare på distans

  • Förstå medarbetarens situation. Ni behöver prata om arbetslivsbalansen, vilket som är bästa sättet för medarbetaren att vara produktiv osv.. Vid behov, anpassa arbetet till den mån det är möjligt för att skapa en arbetsmiljö och plan som fungerar.
  • Följ upp tätare och få medarbetaren att känna sig sedd och hörd. Du som ledare behöver vara närvarande, även på distans. Korta uppföljningssamtal och gärna periodiska tester där ni mäter nuläget och hur medarbetaren upplever sin situation hemma. Ge varje medarbetare tid och möjligheter att självreflektera och skapa en medvetenhet över sin situation. Vi på PQM använder vårt Work-Life Balance Index och har det som underlag för en hållbar uppföljning.
  • Arbeta med tydliga mål och förväntningar men med individens ansvar och frihet att lösa uppgifter och nå mål. Ett coachande ledarskap innebär att du inte ska ha svar på alla frågor. Visa dina medarbetare att du litar på de och att de behöver arbeta mer med sitt eget självledarskap. När man sitter hemma så är man ensam, även om man möts digitalt. Det kräver att medarbetare kan styra sitt arbete och förstå värdet av sin insats.