Tydliga mål i företag med Hoshin Kanri

Att sätta och arbeta med tydliga visioner och mål i ett företag är en nyckel för tillväxt. Tycker ni att det är svårt att sätta målen och få alla medarbetare med på tåget? Att få alla i företaget delaktiga i genomförandet av ledningens planer och mål är en utmaning. Men det finns bra verktyg som hjälper er.

Tydliga mål med Hoshin Kanri

Hoshin Kanri är ett nyckelverktyg inom kvalitetsutveckling och till exempel LEAN. Verktyget är till för att en organisation ska sätta ut en riktning och arbeta med rätt saker för att utvecklas. Orden "hoshin" och "kanri" betyder "riktning" respektive "ledning". Tillsammans ger de innebörden av "Hur hanterar vi vår riktning" eller "Hur ser vi till att vi går rätt väg".

Vi har implementerat verktyget i vår PQM-plattform för att ni som företag ska kunna arbeta effektivt och strukturerat med er utveckling, från ledning ända ned till varje medarbetare.

Stegen i Hoshin Kanri:

  1. Företagets ledning utvecklar en stark vision som svarar på frågan ”Varför finns företaget?”. Ledningsgruppen definierar viktiga mål. Om de uppnås kommer de att skapa en konkurrensfördel för företaget. Dessa är stora mål som vanligtvis är tre till fem år fram i tiden.
  2. Ledningsgruppen delar upp målen i årliga mål. Vad ska vi som företag uppnå inom det närmaste året?
  3. Från de årliga målen tar man fram vilka fokusområden som är viktiga att ta tag i för att kunna nå de årliga målen. Vilka områden behövs förbättras? Därifrån kan man definiera de aktiviteter som behöver göras.
  4. I det fjärde steget definierar ni era faktiska förbättringsmål. Vad behöver göras nu, vem är ansvarig och när ska det vara klart. I PQM-plattformen kan du direkt i verktyget ge anvar till en ledare i organisationen som då får det förbättringsmålet till sig och kan börja arbeta med utförandet av målet.

Vid varje steg i processen ser man även på relationerna mellan delarna. Det ger en reflektion och insikt att allt hänger samman och att ett förbättringsmål faktiskt påverkar det långsiktiga målet ni har som företag.

Vill ni veta mer om PQM-plattformen eller Hoshin Kanri? Vi har genomfört flera väldigt lyckade workshops med ledningsgrupper där vi under en halv dag tillsammans arbetar med era mål. Ni skapar er plan genom vår guidning.

Kontakta oss för mer information om vår workshop - Tydliga mål med Hoshin Kanri.