Tydliga och rätt mål ger bättre kultur och arbetsmiljö

Utveckling och tydliga mål är en lärandeprocess

Vi är mitt inne i en stor omställning där arbetsplatser har förändrats. Tydliga mål är en nyckel för att skapa engagemang, lojalitet och motivation för medarbetare.

För företag och organisationer är det viktigt att förstå att de är i kontinuerlig ändring. Med rätt kunskap och processer så handlar förändringar mest om ständiga förbättringar, vilket är nödvändigt för att klara konkurrensen på marknaden. Det ställer krav på ledarskapet och hur man arbetar med uppföljning och utveckling av individer. Ett innovativt ledarskap innebär att fånga upp behov kontinuerligt och omsätta dessa till nya processer och kunskaper.

Vad är lärande för dig? Är det att du skaffar dig ny kunskap? För oss är lärande processen från att man skaffar sig nya kunskaper eller färdigheter till att man faktiskt har ändrat ett beteende och applicerat det nya i praktiken. Ett exempel vi ofta pratar om är att du gärna kan mäta din personals nöjdhet eller mående men att kunskapen endast får effekt när du faktiskt gör en beteendeförändring i praktiken.

Innovativt ledarskap kräver således en process för kontinuerlig uppföljning av varje individ i organisationen. Med rätt kunskap och processer så skapar det förbättringar i lönsamhet, motivation och företagets utveckling.

Med en kontinuerlig uppföljning kommer du som ledare fånga upp kunskap och samtidigt ge feedback på ett sätt som förenklar förändringsprocesserna utifrån organisationens strategi. Organisationen bestämmer nya sätt att göra som individerna ska applicera – det innebär ofta en förändring av beteende som måste följas upp för att få effekt.

Tre viktiga pusselbitar för att få utvecklingsprocessen att fungera:

  • Visa tydligt din organisations vision och mål för alla i organisationen. Se till att alla vet, och blir påminda kontinuerligt om, vart ni är på väg.
  • Klargör för ledare och medarbetare, på alla nivåer, hur deras arbete bidrar till de övergripande målen och vilka uppgifter de ska fokusera på för att hjälpa till att nå organisationens mål.
  • Jobba med individuella utvecklingsmål för varje medarbetare. Se till att medarbetaren själv äger sitt mål och sin utveckling. Var där och stötta som ledare. Anpassa så ni får rätt mål för varje individ genom reflektioner och samtal.

Skapar ni tid till reflektion?

Att ha tydliga mål för både organisationen och individerna i den är en nyckel för vår hälsa i arbetslivet. Det ska vara mål som är genomtänkta och anpassade till det faktiska nuläge man befinner sig i, både som organisation och som medarbetare.

För att sätta de rätta målen krävs tid för reflektion och att skapa rätt förutsättningar för ärliga samtal mellan ledare och medarbetare. Du behöver skapa en tydlig bild över det du tycker är viktigt att vårda i ditt liv samt vilka mål du vill uppnå. Det kommer hjälpa dig att identifiera vilken väg du ska gå. Om du inte vet var du står, eller vad du vill uppnå, blir det svårt att sätta rätt mål och planera vägen dit. Det ger chansen att sätta individuella utvecklingsmål som harmoniserar med organisationens utveckling. Mål som motiverar och inspirerar.

Så se till att ni ger er tid till att tänka en stund och reflektera. Det kan ske genom att använda sig av verktyg, tester eller bara genom att stanna upp och tänka.